Зареждане...

Закупи маршрутна карта
  • Превозно средство
  • Период
  • Маршрут
  • Детайли

Данни за превозно средство

Въведете данните от регистрационния номер без тире, точка или интервал и се уверете, че отговарят на данните от свидетелството за регистрация.

Символите 0 (нула) и О (буква) не са взаимнозаменяеми.

Някои чуждестранни регистрационни номера съдържат специфични символи:
- символите Ä, Ö, Ü се въвеждат в пълно съответствие и точно така, както са изписани на регистрационния номер;
- символите Č, Ć, Ž, Š, Đ се въвеждат със съответстващите им стандартни букви – C, Z, S, D.